Зогдэн Сангийн Жилийн Фонд

*Таны өргөсөн бүх зүйлс үйлс зорилгоо хэрэгжүүлэх хамгийн зөв бөгөөд үр ашигтай хэрэгцээнд зарцуулагдах эргэлт буцалтгүй хандив хэмээн тооцогдох болно.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Dzokden Foundation

1.00
Зогдэн Сангийн Жилийн Фонд

Donation Total: $100.00