fbpx

амгалан зохицлыг авчрах

ЗОГДЭН САНД ТАВТАЙ МОРИЛОГТУН!
ҮЗЭЛ САНААХАНДИВ

dzok • den (རྫོགས་ལྡན།) 

тэмдэг нэр, 1. Аливаа зүйлийг бүхлээр нь эзэмшсэн; 2. Төгс төгөлдөр;
нэр үг. 3. Шамбалын төгс номлол; 4. Төгс амгалан зохицлын Алтан Эрин.

Бидний Үйл Ажиллагаа

Зогдэн Нийгэмлэгийн үйл ажиллагаа энэрэнгүй нийгмийг байгуулахын төлөөнөө зүтгэн буй хувь хүн болоод нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд туслах чанарын дээд үзүүлэлт хангасан сургалтын материал бэлтгэн нийлүүлэх явдлыг чиглэлээ болгодог билээ. Бидний үйл ажиллагаа доорхи гурван талбарт төвлөрдөг. Үүнд:

Онлайн Сургалтын Программ

Зогдэн Дармаг судалж бясалгахад зохион байгуулалт бүхий тод томруун гарын авлага бэлтгэх.

Дадлагын Туслах Материал

Зогдэн Дармаг энэ дэлхийд цэцэглэн дэлгэрэх нөхцлөөр бясалгагч нарыг хангах.

Ном Орчуулгын Хүрээнд
Зогдэнгийн сургаалыг ирээдүй хойч үеийнхэндээ найдвартайгаар уламжлагдан үлдээх.

#RECOGNIZEJONANG 

Equal Rights for the Jonang Tradition

Raise awareness of the Jonang Tradition

Бидний Үзэл Санаа

Амгалан зохицлын Алтан Эринийг энэ дэлхийд авчрах зорилгоор Шамбалын номлолыг хадгалан дамжуулах, энэ ертөнц дээрх олон төрлийн хүмүүст өөр өөрсдийнх нь өвөрмөц хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хүртээлтэй болгох явдал бол бидний гол үзэл санаа билээ.