Quỹ Dzokden hàng năm

*Tất cả tài trợ đều không bị hạn chế; điều này cho phép chúng tôi thực hiện được sứ mệnh một cách hiệu quả nhờ phân bổ các nguồn lực cho nơi nào cần nhất.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Dzokden Foundation

1.00
Quỹ Dzokden hàng năm

Donation Total: $100.00