fbpx

Xin chào mừng đến với Dzokden

HIỂN LỘ THỜI KỲ VÀNG CỦA AN BÌNH VÀ HÒA HỢP
TẦM NHÌNTÀI TRỢ

dzok • den (རྫོགས་ལྡན།) 

nghĩa là: 1. Sở hữu trọn vẹn thứ gì đó; 2. Thứ gì đó toàn hảo;
3. Pháp toàn hảo về Shambhala; 4. Thời đại vàng của an bình và hòa hợp

Các hoạt động

Mục đích của Cộng đồng Dzokden là xây dựng và phân phát các tài liệu giáo dục chất lượng cao để hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng thiết lập xã hội có nền tảng là lòng bi mẫn. Chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực chính:

Các chương trình học online

Cung cấp các hướng dẫn rõ ràng, cụ thể cho việc thực hành giáo pháp Dzokden.

Hỗ trợ thực hành

Hỗ trợ những người tu giáo pháp Dzokden trên toàn thế giới

Sách và dịch thuật
Nhằm đảm bảo giáo pháp Dzokden được bảo tồn cho các thế hệ tương lai.

#RECOGNIZEJONANG 

Equal Rights for the Jonang Tradition

Raise awareness of the Jonang Tradition

Tầm nhìn

Để tạo duyên cho an bình và hòa hợp hiển lộ trên thế giới này, chúng tôi bảo tồn và truyền bá giáo pháp Dzokden thâm diệu theo cách dễ tiếp cận với nhiều người có căn cơ khác nhau.