fbpx

Chu kỳ thực hành mặt trăng

External cycles of time relate to our internal cycles of time
“Every day is a good day to practice. There are no limitations. You can practice as much as you wish.”
Khentrul Rinpoche

Liên quan đến việc tròn dần và khuyết dần của mặt trăng, các thành viên trong cộng đồng của chúng ta tham gia vào nhiều thực hành khác nhau để hồi hướng cho sự xuất hiện Thời kỳ Hoàng kim.

Xuyên suốt Kalachakra Tantra, chú trọng nhiều đến việc phát triển nhận thức về các chu kỳ thời gian riêng biệt tương ứng với mô hình vũ trụ của sự xuất hiện và sự tan rã. Mô hình này có thể được thấy trong các chu kỳ ngày và đêm, sinh và tử, cũng như các ví dụ khác ở cấp độ bên ngoài, bên trong và giác ngộ.

Trong một tháng âm lịch, chu kỳ này biểu hiện rất rõ ràng như sự tròn và khuyết của mặt trăng. Nửa đầu được gọi là hai tuần màu trắng và đại diện cho chu kỳ xuất hiện được kết nối với khía cạnh nam tính của lòng từ bi tối thượng. Nửa sau của tháng là hai tuần màu đen và đại diện cho chu kỳ tan rã. Điều này được kết nối với khía cạnh nữ tính của trí tuệ tối thượng. Theo cách này, bằng cách thực hành trong chu kỳ này, chúng ta học cách cân bằng năng lượng nam tính và nữ tính của cơ thể và tâm trí của chúng ta, do đó kết hợp trí tuệ và lòng từ bi tối thượng trong sự hợp nhất.

Harmonizing with the Lunar Phases

Vì lý do này, các thành viên của Cộng đồng Dzokden tập hợp để thực hành tại bốn điểm chính của chu kỳ mặt trăng. Trong khoảng thời gian 30 ngày, các thành viên được khuyến khích thực hành bất kỳ phương pháp nào mà họ cảm thấy kết nối nhất và phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ tại thời điểm đó. Cố gắng khám phá nhiều phương pháp thực hành khác nhau để làm quen với các cách tiếp cận khác nhau và trau dồi sự linh hoạt hơn của tâm trí. Như đã nói, sau đây chỉ là một số gợi ý về các thực hành mà bạn có thể muốn trau dồi:

Find when these phase occur in your local area on this website.

Trăng mới

Khi mặt trăng tan, chúng ta suy ngẫm về bản chất của thực tại để có thể làm sáng tỏ ảo tưởng của mình và học cách an trụ tâm trí trong sự hoàn hảo tuyệt vời của trí tuệ.

Các thực hành đề xuất

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Bát nhã Ba la mật đa
Chöd
Thiền về Tính không
Thiền Shamatha và Vipashyana
Tụng Kinh điển và Mật điển

Nửa trăng khuyết

Sau đó, khi mặt trăng bắt đầu lặn, chúng ta tập trung vào việc thanh lọc để có thể xóa bỏ mọi trở ngại tồn tại trong tâm trí và do đó chuẩn bị cho bản thân để nhận ra sự thật thiêng liêng nhất của chúng ta.

Các thực hành đề xuất

Vajravega
Kim Cương Thủ
Tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa
Tara xanh
Lễ lạy 35 vị Phật
Thực hành Hộ pháp

Trăng tròn

Khi mặt trăng đạt đến biểu hiện trọn vẹn nhất, chúng ta hướng tâm trí về bản chất giác ngộ của mình và thực hành với những khía cạnh vô hạn của nó để tích lũy công đức một cách khéo léo.

Các thực hành đề xuất

Kalachakra
Guru Puja
Dzambhala
Cúng dường Mandala
Cúng dường Tsok

Nửa trăng tròn

Khi trăng tròn, chúng ta nuôi dưỡng tình yêu và lòng từ bi để có thể củng cố quyết tâm mang lại lợi ích lâu dài cho chúng sinh bằng cách dẫn dắt họ đến giác ngộ.

Các thực hành đề xuất

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Đức Liên Hoa Sinh
Phật Dược Sư
Bảy điểm Nhân quả
Hoán đổi bản thân với người khác
Kết nối với Shambhala

Harmonizing with Solar Energy

There are also several key points in the year that connect with the solar Calendar.

Spring Equinox

On this date, the day and night are of equal lengths of time.

Summer Solstice

This is the longest day of the year when the earth is closest to the sun.

Autumnal Equinox

On this date, the day and night are of equal lengths of time.

Winter Solstice

The shortest day of the year is when the earth is tilted away from the sun.

SUGGESTED PRACTICES
21 Taras Drolmi Kazug Puja

Important Dates in the Calendar Cycle

There are also several key points in the year that connect with the calendar dates. We do practices as a global community every year on these dates.

See the upcoming list of events for the next global practice date.

Losar Lunar
New Year

1st Day of 1st Month

Sang Offering

Khentrul Rinpoche’s Birthday

April 18th

Mantra Accumulation Offering

Kalachakra
Wheel Turning

15th Day of 3rd Lunar Month

Innate Kalachakra Deity Yoga

Jetsun Taranatha’s Parinirvana

28th Day of 3rd Lunar Month

Main lineage master of the Jonang Lineage

Lama Lutrin’s
Parinirvana

13th Day of Month 4

Guru Puja for Lama Lutrin

Saka Dawa
Vesak

15th Day of Month 4

1000 Buddha Pujas

Dolpopa’s
Parinirvana

6th Day of 10th Lunar Month

Prayers of Auspiciousness

Global Project

Kalachakra Astrology to Enhance Practice Cycles

In Kalachakra astrology, our external cosmic reality of the cycles of the star signs (the lunar Nakshastras), relate to the cycles of our internal winds and breath. It is possible to optimize the timing of yogic and ritual practices with these internal subtle energy cycles. Our group wishes to make a personalized astrology app according to Kalachakra to help advanced practitioners take advantage of these cosmic cycles.