Quỹ dịch thuật Dzokden

*Tất cả tài trợ đều không bị hạn chế; điều này cho phép chúng tôi thực hiện được sứ mệnh một cách hiệu quả nhờ phân bổ các nguồn lực cho nơi nào cần nhất.

$
Select Payment Method
Personal Info

Billing Details

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Dzokden Foundation

1.00
Quỹ dịch thuật Dzokden

Donation Total: $100.00