fbpx

Jonang Chamda

Tu viện Jonang Chamda được thành lập bởi Tsangwa Gelong Khenchen Ngawang Chöphel Gyatso, người nổi tiếng là một học giả vĩ đại. Ngài sinh vào năm Con Khỉ Đất 1788 theo lịch Tây Tạng, tại một nơi gọi là Zeyul Rapkha, và được giảng dạy bởi nhiều học giả như tái sinh của Tsangchen, Konchok Jigmey Namgyal Latse Ngawang Gyaltsen, Won Sangye Gyatso, Kongtrul Yonten Gyatso và Karma Wosal Gyurme, và được thọ giới bởi Panchen Rinpoche Tenpé Nyima. Ngài nhận được giáo lý sâu xa của giai đoạn sinh khởi và hoàn thiện Kalachakra cũng như những giáo lý khác từ các trường phái Jonang, Gelug, Kagyu, Nyingma và Sakya, và đã đạt được chứng ngộ cao. Các đệ tử của Ngài bao gồm Bhamda Thupten Gelek Gyatso, Zongchen Pal Trul, Shéchen Vero, Jamgon Kongtrul và nhiều học giả khác.

Vào dịp Rabjung thứ mười bốn năm Con Thỏ Đất 1849, tu viện Chamda được xây dựng và được đặt tên theo ngọn núi phía sau tu viện. Từ đó trở đi tu viện nắm giữ các nguyên lý của Jonang và tuân theo truyền thống của Lama Tsangwa.

  Trong cuộc cách mạng văn hóa, tu viện gần như bị phá hủy và nhiều bức tượng bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều đạo sư cao cấp không thể tiếp tục công việc của mình và đã qua đời. Sau đó, vào năm 1985, công việc khôi phục tu viện được thực hiện. Kể từ thời điểm này, vị thầy đầu tiên là Khésang Rinpoche, hiện thân của Đức Quán Thế Âm và là vị Lạt ma thường trú thứ mười hai. Lạt ma thứ mười ba là Khen Rinpoche Kunga Sherap Saljé Phuntsok Jungney.

  Trong Tu viện Chamda có ba trung tâm: trung tâm thực hành Samten Ling, Thosam Ling shedra và Lobchung Losel Ling. Trong shedra, các tu sĩ nghiên cứu giáo lý của Dolpopa Sherab Gyaltsen, Jetsun Taranatha, Ngawang Lodro Drakpa và Jamyang Bhamdha Lama Thupten Gelek Gyatso, cũng như năm bản kinh chính và bốn lớp mật điển. Các hành giả ở Samten Ling tuân theo thực hành Sáu Du Già Kalachakra và nhiều pháp tu khác.

  Trong khi đó, các học trò tại Losel Ling học viết, đọc, ngữ pháp, thực hành nghi lễ, chiêm tinh, thơ ca, lý luận, y học và lịch sử. Kể từ năm 1994, hơn 40 tu sĩ đã được phép tham gia vào công việc Phật Pháp. Hiện nay có 216 tu sĩ thường trú và tổng cộng có khoảng 300 tu sĩ. Có một hội trường, phòng trà, điện thờ Kalachakra, giảng đường, thư viện, trung tâm nhập thất và khoảng 100 phòng dành cho tu sĩ. Nhiều nghi lễ được cử hành vào những ngày quan trọng theo lịch Tây Tạng.

  Đạo sư liên kết

  Khenpo Kunga Sherab Saljé

  Một trong những người đương thời với Lama Lutrin, Khenrinpoché Kunga Sherab Saljé là học trò của Lodrö Drakpa và đã nhận được những giáo lý sâu rộng trong tất cả tám dòng thực hành vĩ đại. Giống như Lama Lutrin, khi những hạn chế về tôn giáo được dỡ bỏ vào năm 1980, Khenpo Sherab đã có nỗ lực đáng kể để phục hồi giáo lý Jonang và các truyền thừa khác. Khenpo Sherab là vị Lạt ma cao cấp đầu tiên của Truyền thừa Jonang du hành đến Ấn Độ và Nepal, nơi Ngài đã ban giáo lý cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn và Bokar Rinpoché, gia sư của Karmapa. Từ năm 1992, học trò chính của Ngài là Khenpo Lobsang Chödrak, đã giảng dạy Pháp Jonang cho tu sĩ tại Chamda. Trong thời gian ở Tu viện Chamda, Khentrul Rinpoche đã nghiên cứu Zhentong Madhyamaka với Khenpo Sherab và viết một luận thuyết ngắn làm sáng tỏ nhiều điểm về chủ đề này.